Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Information clause 

Information clause for the company: KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O.O.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów​
 
1. Niniejszym informujemy, że  przetwarzamy Pani/Pana dane zawarte w ofertach albo wnioskach 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. Następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych:
2.1. Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice (dalej: „KŚ”) – jako podmiot prowadzący postępowania o udzielenie zamówienia na Platformie Zakupowej eB2B, działającej pod adresem: https://kolejeslaskie.eb2b.com.pl/ 
2.2. eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 51 lok. U21, 02-797 Warszawa (dalej: „EB2B”) – jako właściciel Platformy Zakupowej eB2B.
dalej zwane Współadministratorami.
3. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniono zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełnienia obowiązków z RODO, w szczególności:
3.1. EB2B jest odpowiedzialny wobec Pani/Pana za wykonanie obowiązku informacyjnego.
3.2. EB2B i KŚ są odpowiedzialne razem i rozłącznie wobec Pani/Pana za umożliwienie wykonywania Pani/Pana praw.
3.3. EB2B jest odpowiedzialne za zachowanie w poufności i integralności Pani/Pana danych osobowych.
3.4. KŚ jest odpowiedzialne za zachowanie aktualności Pani/Pana danych osobowych.
4. Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - iodo@kolejeslaskie.com 
5. Pani/Pan dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach. 
6. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań 
o udzielenie zamówienia przez KŚ. 
7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej Współadmnistratorów, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Współadministratorzy mogli prawidłowo wypełniać nałożone na nich obowiązki.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Współadministratorów.
9. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres:
9.1. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w bazie systemu i 5 lat w kopiach zapasowych; 
9.2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy i rok po jej zakończeniu w kopiach zapasowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
13. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.
14. Współadministratorzy razem i z osobna nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.